Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2
OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) RUST SYSTEMS Sp. z o.o. (zwany dalej także: „drukarnią internetową”) będąca właścicielem domeny internetowej rustprint.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

RUST SYSTEMS Sp. z o.o., Inżynierska 7a, 55-220 Jelcz-Laskowice NIP 9121936001, KRS 0000949102

Kontakt:+48 71 711 77 06, [email protected]

2. W sprawie dostępu/zakresu gromadzonych danych/usunięcia można się kontaktować pisząc na adres
pocztowy ul. Inżynierska 7a, 55-220 Jelcz-Laskowice, najlepiej z dopiskiem: „ODO” lub adres e-mail [email protected]

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1. Obsługi zamówień w serwisie rustprint.com, a w szczególności:

  • Przesyłania informacji o  koncie i zamówieniach
  • Odpowiadania na zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje
  • Realizacji zamówienia
  • Założenia konta w serwisie

2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU S.A., Krajowy Integrator Płatności S.A (Tpay.com) oraz w związku z:

1. świadczeniem przez w/w Podmioty na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. obsługą i rozliczaniem przez w/w Podmioty płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. w celu weryfikacji przez w/w Podmioty należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Furgonetka Sp. z o.o. Sp.k., w związku z realizacją przesyłki, jeśli taka została zlecona w trakcie korzystania z serwisu rustprint.com

5. przekazania Pani/Pana danych osobowych, danych firmowych w celach wystawienia dokumentów sprzedaży na potrzeby księgowości, do Enadis Sp. z o.o. – dostawcy systemu księgowego.

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są
ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach
drugorzędnych:

  • Ulepszania oferty sklepu
  • Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli wyrażono na to zgodę

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie
w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
1. PayU S.A. – operator płatności

2.Furgonetka Sp. z o.o. Sp.k. – broker kurierski

3. Sendit.pl – broker kurierski

4. Elisoft sp.z o.o. – operator systemu księgowego

5. mBank S.A. – operator płatności paynow.pl

6. Tpay – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna – operator płatności

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3,
tj.:
1. 5 lat
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan
prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest (●). Posiada Pani/Pan
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem
internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie
danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana
danych osobowych do PayU S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)
nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w
związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU w związku z obsługą i rozliczaniem płatności
dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania
potwierdzenia jej dokonania przez PayU na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU w celu weryfikacji należytego
wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a PayU.