REGULAMIN SERWISU rustprint.com

DEFINICJE

Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą, instytucja lub osoba fizyczna, będąca Konsumentem, dokonująca zakupów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą,  zlecająca poprzez serwis rustprint.com wykonanie produktu.

Właściciel serwisu – właściciel strony rustprint.com, RUST SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Inżynierska 7a, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 9121936001, KRS 0000949102

Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień serwisu serwisie rustprint.com w formacie opisanym na stronie zamawianego produktu systemu serwisie rustprint.com

Produkt – będący przedmiotem zlecenia i zamówiony w serwisie rustprint.com zgodnie z opisem znajdującym się przy opisie zamawianego produktu przez Klienta.

Koszyk – lista produktów, które chce nabyć Klient w systemie serwisu serwisie rustprint.com. Klient może dodawać, usuwać z koszyka do czasu kliknięcia “kupuję i płacę”. Wszystkie produkty w koszyku tworzą automatycznie zamówienie.

Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie zamówienia w systemie internetowym serwisie rustprint.com jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a Właścicielem serwisu rustprint.com.
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Właściciela serwisu w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów. Właściciel serwisu zastrzega sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników, których dane uzyskaliśmy w trakcie naszej działalności, informacji handlowych oraz innych wiadomości dotyczących działalności, oferty serwisu oraz innych wiadomości o charakterze niehandlowym.
 3. Klient rejestrując się na stronie rustprint.com zgadza się na otrzymywanie korespondencji na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zleceń oraz umieszczenie ich w bazie danych zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883).
 4. Akceptując regulamin serwisu Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności przedstawioną na stronie rustprint.com/polityka-prywatnosci
 5. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy – zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zlecniobiorcą jest RUST SYSTEMS Sp. z o.o., prowadzący serwis internetowy rustprint.com
 6. Zlecenia usługi może dokonać każdy, kto ma dostęp do internetu oraz jest osobą pełnoletnią.
 7. Zakup realizowany jest na podstawie formularza zlecenia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.
 8. Zamówienia w serwisie można składać po dopełnieniu procedury rejestracyjnej lub bez konieczności zakładania konta Klienta, jako Gość. Czynność ta jest równoznaczna z akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. W efekcie procedury rejestracyjnej Klientowi zostanie nadane indywidualne konto. Dokonując zakupu jako Gość, konto Klienta nie zostanie utworzone.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem,  rustprint.com może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z przesyłanych materiałów.
 10. Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) przeglądarka Mozilla Firefox 3.0 lub wyższej, Internet Explorer 6.0 i wyższej lub Apple Safari 3.2 i wyższej.
  b) Java w wersji 6.
  c) dodatek do przeglądarki FLASH,
  d) Włączona obsługa java i javascript.
  e) PDF Reader Firmy Adobe
  f) posiadanie konta e-mail
 11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny rustprint.com w wyniku błędu wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu rustprint.com powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Właścicielem serwisu, a Klientem jest nieważna. O fakcie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU rustprint.com

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty lub usługi jest założenie konta w serwisie rustprint.com poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail lub poprzez uzupełnienie formularza na stronie zamówienia jeśli taka opcja jest dostępna. Prawidłowe wypełnienie formularza w obu przypadkach i złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 2. Założenie konta w serwisie rustprint.com lub dokonanie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 3. Klientem serwisu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 4. Właściciel serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu internetowego, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem seriwsu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela serwisu za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela serwisu oraz serwisu.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela serwisu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Właściciel serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 7. Klient serwisu rustprint.com nie może:
  • a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystać z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystać z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela serwisu
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,
  • b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
 2. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę rustprint.com, założyć konto, dokonać wyboru produktu/usługi i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
 3. Wszystkie wybrane produkty i/lub usługi znajdują się w koszyku, kliknięcie przycisku \”Zobacz koszyk\” lub \”Zamów\” spowoduje przeniesienie na stronę, gdzie będzie można dokonać wyboru metody płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych (jeśli tego wymagał produkt), bądź administrator zaakceptuje pliki stworzone przez Klient w kreatorze online oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana.
 5. Klient jest zobligowany do zapewnienia plików i materiałów tekstowych wolnych od błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych i innych błędów językowych. Przedmiot zamówinia nie obejmuje korekt i poprawek w tym zakresie, chyba, że specyfikacja produktu/usługi stanowi inaczej, bądź strony umówiły się zgodnie, że taka czynność leży po stronie właściciela serwisu.
 6. Właściciel

PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel serwisu zastrzega, że wykorzystanie plików Klienta przy wykonywaniu usługi/produktu może doprowadzić do powstania utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy Prawo autorskie.
 2. W przypadku określonym w pkt. 1 wprowadzenie utworu zależnego do obrotu i inne rozporządzenie nim przez Klienta może zależeć od uprzedniego uzyskania przez niego zgody autora, któremu przysługują autorskie prawa zależne do utworu zależnego.

TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych Paczkomaty 24/7.
 3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na stronach serwisu rustprint.com, dla każdego produktu.
 4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi w serwisie terminami dostaw. Właściciel serwisu dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Właściciel serwisu dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych firmy Właściciel serwisu względem Klienta.
 5. Ustala się, że standardowy termin wysyłki Produktu wynosi od 1 do 4 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Termin dostawy Produktu może zostać przesunięty przez Sprzedawcę (jednak nie więcej niż o 10 dni ), w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany przez właściciela serwisu

CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, dopłaty za opcje niestandardowe Produktów, niemieszczące się w opisach Produktów zamieszczonych w serwisie.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU i udostępnionych przez system płatniczy funkcjonalności.
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU przekazywane są do PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444,
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 6. Dokonując zakupów w serwisie rustprint.com Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres siedziby właściciela serwisu lub na e-mail [email protected] przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
 10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamacji na adres [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Właściciel serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Właściciel serwisu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Właściciel serwisu jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 7. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 8. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 9. Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właściciel serwisu a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Właściciela serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.